شرایط فروش مناسب

شرایط فروش مناسب

بر اساس بخش نامه ها و شرایط فروش دفتر مرکزی، امیران تراکتور اقدام به ارائه شرایط فروش برای متقاضیان عزیز مینماید. ارائه تسهیلات بلند مدت، ارائه معرفی نامه و مشاوره در خرید مدل مناسب بر اساس شرایط از مزیت های امیران تراکتور میباشد.

شرایط ویژه فروش

شرایط ویژه فروش

ارائه تسهیلات به متقاضیان عزیز برای خرید یا جایگزینی تراکتور

Continue reading