آموزش

آموزش

برخورداری از آموزش مناسب برای استفاده از تراکتور و انجام سرویس ها و مراقبت های اولیه تاثیر زیادی در بهره وری، استفاده مناسب از وسیله، خرابی کمتر و طول عمر بیشتر آن میباشد. آموزش ها بصورت حضوری و تلفنی ارائه میگردد.