خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراكتورسازي بر پايه شعار سازماني همگام با زمان و همراه با كشاورز و با بهره مندي از شبكه قوي نمايندگي شامل ۲۰۰ نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در سطح كشور نسبت به ارائه خدمات با كيفيت اقدام مي نمايد