شرایط فروش مناسب

شرایط فروش مناسب

بر اساس بخش نامه ها و شرایط فروش دفتر مرکزی، امیران تراکتور اقدام به ارائه شرایط فروش برای متقاضیان عزیز مینماید. ارائه تسهیلات بلند مدت، ارائه معرفی نامه و مشاوره در خرید مدل مناسب بر اساس شرایط از مزیت های امیران تراکتور میباشد.