شرایط ویژه فروش

شرایط ویژه فروش

ارائه تسهیلات به متقاضیان عزیز برای خرید یا جایگزینی تراکتور

شرايط وضوابط واگذاري تسهيلات خريد ماشينهاي كشاورزي


تراكتور متوسط ( فرگوسن ۲۸۵ – ماهيندرا – سام و . . . )

به ترتيب اولويت

 • واحد هاي خدمات مكا نيزاسيون ( اعم از تشكلهاي سهامي خاص – تعاوني – وا حد هاي فارغ التحصيلي ) – تعاونيها ي توليد روستايي و شركتهاي خدمات فني و ترويجي .
 • را نندگان حرفه اي دارا ي گواهينامه ويژه تراكتور ( داراي گواهي مهارت فني از مركز آموزش كشاورزي و تعهد اخذ گواهينامه رانندگي تراكتور از راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي ) و غير شا غل .
 • كشاورزان داراي۵ هكتار عرصه فعا ليت كشاورزي كه در ده سال گذشته تسهيلات خريد تراكتور دريافت نكرده باشند.

 

تراكتور سبك ( ويژه شاليزار ، زراعي و باغي ) :

به ترتيب اولويت

 • واحد هاي خدمات مكا نيزا سيون – تعاونيهاي تو ليد و شركتهاي خدمات فني و ترويجي.
 • واحد هاي پرورش دام و طيور وواحد هاي گلخانه اي و استخر هاي پرورش ماهي .
 • رانندگان حرفه اي داراي گواهينامه ويژه تراكتور و غير شاغل .
 • كشاورزان داراي۳ هكتار عرصه فعا ليت كشاورزي كه در ده سال گذشته تسهيلات خريد تراكتور دريافت نكرده باشند.

”   متقاضيان روستاهايي كه فاقد تراكتور مي باشند دراولويت واگذاري قرارگيرند”

 

 

تراكتور هاي سنگين :

در صورت مو جود بودن سهميه

واحد هاي خدمات مكانيزه فعال با دوسال سابقه فعاليت كه در راستاي سياست هاي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي استان فعاليت مي نمايند (در زمينه خاك ورزي – كاشت با ماشين نشا كار و برداشت مكا نيزه فعال مي باشند ) با تاييد مديريت جها د كشاورزي شهرستان و اداره تو سعه مكا نيزاسيون.

 

تيلركشاورزي :

كشاورزان داراي حداقل يك هكتار زمين زراعي و باغي ويا اپراتور هاي حرفه اي

نشا كار :

 • واحد هاي خدمات مكا نيزاسيون – تعا ونيهاي تو ليد – شر كتهاي خدمات فني و تر ويجي .
 • اپرا تور هاي حر فه اي كه سابقه كار با ماشين نشا كار را داشته وغير شاغل باشند.
 • كشاورزانيكه داراي بيش از دوهكتار شاليزار با اولويت در اراضي تجهيز ونوسازي شده باشند .

كمباين مخصوص برنج :

به ترتيب اولويت

 • وا حد هاي خدمات مكا نيزاسيون – تعا ونيهاي تو ليد – شركتهاي خدمات فني و ترويجي .
 • كشا ورزان داراي ۳ هكتار اراضي شاليكاري (كه در۷سال گذشته سابقه دريافت تسهيلات خريد كمباين نداشته باشند.)
 • رانندگان حرفه اي كه سابقه فعاليت خدمات ماشيني داشته باشند.

دروگر:

۱-وا حد هاي خدمات مكا نيزاسيون – تعا ونيهاي تو ليد – شركتهاي خدمات فني و ترويجي

۲- كشا ورزان داراي ۲ هكتار اراضي شاليكاري .

۳-اپرا تور هاي حر فه اي كه سابقه كار با دروگر را داشته وغير شاغل باشند.

 

بيلر ( بسته بند علو فه ) :

به ترتيب اولويت

 • وا حد هاي خدمات مكا نيزاسيون – تعاونيهاي تو ليد – شر كتهاي خدمات فني و تر ويجي
 • دارندگان تراكتور ( افراد حقيقي كه دارا ي بيش از يك دستكاه تراكتور مي با شند در اولويت هستند )